PATH logo   Predictieve Analyse voor THerapie

Nederlandse moleculaire tumorboards werken steeds nauwer samen bij het formuleren van behandeladviezen. Dat levert voordelen op voor de individuele patiënt. Harry Groen en Bart Koopman vertellen over het opzetten van een landelijk MTB-netwerk, en de uitdagingen die dat oplevert. ‘Het delen van kennis gaat een steeds grotere rol spelen.’

Nederland kent acht moleculaire tumorboards (MTB’s): een verzameling oncologische experts, die op basis van de laatste inzichten in de moleculaire tumordiagnostiek adviezen formuleren over de behandeling van individuele patiënten. De experts zijn klinisch en preklinisch: oncologen, pathologen, maar ook klinisch moleculair biologen in de pathologie (KMBP). Soms maken ook een structureel bioloog of een klinisch geneticus deel uit van een MTB.

Veranderende functie

De MTB zag het licht als gevolg van de opkomst van moleculaire technieken zoals next-generation sequencing, die patiënten tot op moleculair niveau kunnen doorlichten. In tegenstelling tot het multidisciplinaire overleg (MDO), geeft een MTB een behandeladvies op basis van alle beschikbare kennis van een moleculaire afwijking. Die almaar groeiende kennis zorgt ervoor dat de functie van de MTB aan het veranderen is, zegt Harry Groen, longarts in het UMC Groningen. ‘Nog niet zo lang geleden bespraken we bij een MTB alle genomische veranderingen, zoals EGFR-mutaties en ALK-translocaties. Intussen zijn daar standaardbehandelingen voor ontwikkeld, en bespreekt een MTB vooral zeldzame en ongewone mutaties.’

In veel van zulke gevallen kan de MTB zelf een behandeladvies formuleren op basis van (internationale) databases en relevante literatuur. En waar de experts uit de tumorboard in het duister tasten met een onbekende mutatie, kan een structureel bioloog een gecomputeriseerd model maken van een receptoreiwit, om het effect van een geneesmiddel vast te stellen. Maar naarmate er steeds meer en gedetailleerd wordt gescreend, vraagt de complexiteit van een moleculair genetische afwijking voor overleg met een andere MTB, zegt Groen. ‘We vinden steeds vaker complexe, zeldzame afwijkingen waarvan de betekenis nog niet duidelijk is. Dan is het wijs te kijken of er behandelervaring is in een ander centrum. Dat maakt de adviezen beter, met als gevolg betere zorg voor de individuele patiënt.’

Niet meer op een eigen eilandje

Om die broodnodige samenwerking tussen MTB’s efficiënt te laten verlopen, werkt Bart Koopman, een van Groens promovendi, aan een expertisenetwerk. Dat doet hij onder de vlag van het project PATH (Predictieve Analyse voor Therapie), deel van het ZonMw-onderzoeksprogramma Personalised Medicine. PATH heeft als doel de toegang tot precisiemedicijnen te optimaliseren voor elke patiënt met kanker, ongeacht het ziekenhuis waarin hij of zij wordt behandeld. In dit project komt de expertise van alle losse MTB’s samen in een database, waarin ze hun bijzondere casussen kunnen delen.

‘De bewijslast komt tegenwoordig vaker van de individuele patiënt, veel minder van grote groepen.’

Maar voor het optuigen van dat netwerk moest Koopman eerst de verschillen tussen alle Nederlandse MTB’s in kaart brengen. Dat begon met het inventariseren van alle werkwijzen met een vragenlijst, opgevolgd door systematische interviews. ‘Alle MTB’s zijn los van elkaar ontstaan, dus zijn er verschillen in de manier van besluitvorming, rapportage en registratie’, zegt Koopman. Maar hij vond meer overeenkomsten dan hij verwachtte. ‘Hoewel iedere MTB zelf het wiel heeft uitgevonden, is het wiel overal rond. Elke groep die minimaal een oncoloog, patholoog en KMBP’er heeft, gebruikt min of meer dezelfde databases. Ze lijken allemaal hetzelfde niveau van kennis te hebben.’

Dat uitte zich ook in de vuurproef: een rondzending van tien verschillende casussen naar alle MTB’s. Bij het analyseren van de voorlopige resultaten concludeerde Koopman dat de MTB’s onafhankelijk van elkaar een vergelijkbaar advies gaven. ‘Het delen van kennis gaat een steeds grotere rol spelen. Je vergaart steeds meer moleculaire kennis over tumoren en doet wat je kan met je eigen specialisten, je eigen literatuur en eigen patiëntenpopulatie, tot je het zelf niet meer redt. De bewijslast komt tegenwoordig vaker van de individuele patiënt, veel minder van grote groepen.’

Eenduidige registratie

Intussen gebruiken de MTB’s van het UMCG en het Radboudumc al de landelijke database. De andere MTB’s volgen hopelijk de komende maanden. De belangrijkste voorwaarde daarvoor is het inbedden van de registratie in de methodiek van iedere MTB, zegt Koopman. ‘Wij registreren en delen onze data al, maar om het project te laten slagen moeten anderen dat ook doen. De behoefte is er, maar alle MTB’s geven aan dat ze de mankracht niet hebben dit zelf op te zetten. Als we deze registratie goed kunnen opzetten, dan hoeft het niet veel geld en moeite te kosten dit te onderhouden.’

Een nuttige bijkomstigheid: een landelijke MTB-registratie maakt het project toetsbaar. Daarmee maakt het project kans op permanente financiering nadat die van ZonMw is afgelopen. ‘Als het goed is, zie je de kwaliteit van het project in de gelijkvormigheid van de MTB-adviezen’, zegt Groen. ‘Als de financiering na het eind van dit project naar de afzonderlijke ziekenhuizen gaat, wordt het afhankelijker van de prioriteiten die daar spelen. We moeten rekening houden met verdere technische innovaties in het lab en de ontwikkeling van nieuwe, steeds duurdere geneesmiddelen. Niet alleen de ziekenhuisdirectie moet de toegevoegde waarde hiervan kunnen zien; het is ook aan andere partijen dat te bepalen. Ieder ziekenhuis heeft de knullen en de spullen, maar eenduidige registratie is een noodzaak.’

In het Onderzoeksprogramma Personalised Medicine zoeken initiatiefnemers KWF Kankerbestrijding, Zilveren Kruis en ZonMw samen uit hoe de razendsnelle ontwikkelingen op het terrein van next generation genome sequencing sneller bij de patiënt terecht kunnen komen. Speerpunten zijn kanker en zeldzame ziekten.

Tekst: Koen Scheerders

Bron: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/contentpaginas-geneesmiddelen/moleculaire-tumorboards-kennis-delen-levert-voordelen-op-voor-individuele-patient/

PATH symposium 13 november

Het symposium ‘Predictieve analyse voor therapie en de rol van moleculaire tumor boards’ gehouden op woensdag 13 november 2019 in het Paushuize te Utrecht was een succes.

We kijken met trots terug op een geweldige leerzame, inspirerende dag. Er was een prachtige serie verhalen die de breedte, complexiteit en de meerwaarde van het PATH project fantastisch belichtten. 

9:30-10:00 Inschrijving en koffie

10:00-10:05 Welkom en introductie ochtendprogramma - prof. dr. Marjolijn Ligtenberg, Radboudumc

10:05-10:30 Tumor mutational burden als nieuwe biomarker? - dr. Leonie Kroeze, Radboudumc

10:30-11:00 Variant interpretatie en rapportage - dr. Astrid Eijkelenboom, Radboudumc

11:00-11:30 Detectie en relevantie van fusiegenen - dr. Léon van Kempen, UMCG

11:30-12:00 Ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek - prof. dr. Winand Dinjens, Erasmus MC

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:05 Introductie middagprogramma - dr. Stefan Willems, UMCU

13:00-13:30 Moleculaire diagnostiek in Nederland - dr. Lieneke Steeghs, Radboudumc

13:30-14:00 Micro-costing in de diagnostiek van tumoren - dr. Bastiaan Tops, PMC

14:00-14:30 Landelijk kennisnetwerk van MTB’s - Bart Koopman, MD, UMCG

14:30-14:45 Koffiepauze

14:45-15:15 MTB: een klinisch perspectief - prof. dr. Harry Groen, UMCG

15:15-15:45 Casuïstiek in het MTB overleg - dr. Niven Mehra, Radboudumc

15:45-16:15 Randvoorwaarden voor landelijk succes MTBs - Panel discussie

16-15:16:30 Samenvatting en sluiting - prof. dr. Katrien Grünberg, Radboudumc; & dr. StefanWillems, UMCU

Accreditatie voor het symposium met 5 punten is toegekend door de wetenschappelijke verenigingen voor pathologen, longartsen en medisch oncologen.

 

Bijna alle Nederlandse pathologielaboratoria werken in één project samen aan een gelijkschakeling van voorspellende moleculaire analyses in de pathologie. Dat draagt bij aan de toepassing van precisiemedicijnen bij patiënten met kanker. Lieneke Steeghs, onderzoeker bij het PATH-project, vertelt over de stand van zaken. ‘De patiënt ziet er niets van, maar achter de schermen zijn we de diagnostiek constant aan het verbeteren.’

Dankzij de opmars van personalised medicine wordt het steeds belangrijker het tumor-DNA van individuele patiënten te analyseren op mutaties. Oncologen en longartsen gebruiken dit om te voorspellen of een patiënt wel of geen baat heeft bij een precisiemedicijn. Maar niet ieder Nederlands pathologisch laboratorium biedt dezelfde moleculaire analyses aan, waardoor niet iedere patiënt dezelfde mogelijkheden voor personalised medicine heeft. Om die mogelijkheden voor elke patiënt gelijkwaardig te maken, is een gecoördineerde aanpak nodig. Daarom werd in 2017 het PATH (Predictieve Analyse voor Therapie)-project opgestart: een samenwerkingsverband tussen 35 Nederlandse pathologielaboratoria, oncologen, longartsen, PALGA (het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Precisiemedicijnen voor elke patiënt

PATH heeft als doel de toegang tot precisiemedicijnen te optimaliseren voor elke patiënt met kanker, ongeacht het ziekenhuis waarin hij of zij wordt behandeld. Het project is gericht op de moleculaire analyses die belangrijk zijn voor therapiemogelijkheden voor deze patiënten. Want nu bestaat variatie in de testen die worden uitgevoerd, en soms worden deze zelfs helemaal niet gedaan. PATH-onderzoeker Lieneke Steeghs van het Radboudumc: ‘De uitslag van een analyse bepaalt voor een groot deel of een arts een precisiemedicijn wel of niet inzet. Als een test niet wordt uitgevoerd of niet lukt, dan komt een patiënt niet in aanmerking voor behandeling met bepaalde precisiemedicijnen.’ In PATH worden daarom de verslagen van de uitgevoerde tests bekeken en teruggekoppeld aan deelnemende laboratoria. Steeghs: ‘Zo kunnen we zien wat de variatie is tussen laboratoria, en kunnen we de meerwaarde bepalen van het testen van een breed spectrum aan moleculaire afwijkingen.’

Uitdaging

De hoeksteen van het project is PALGA, het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief. Dit bestaat uit alle pathologieverslagen en uitslagen van moleculaire analyses door klinisch moleculair biologen in de pathologie (KMBP’ers). Steeghs en haar collega’s gebruiken PALGA als bron voor het PATH-project. Maar bij die dataverzameling ligt een uitdaging, zegt Steeghs. ‘Zonder standaardisatie is het veel werk bruikbare data uit PALGA te halen, want ieder laboratorium heeft een eigen manier van rapporteren.’

Uniformiteit

Het PATH-project begon daarom met het uniformeren van de verslaglegging in PALGA. Dat gebeurt met een rapportagemodule om de moleculaire data op dezelfde manier vast te leggen in alle pathologielaboratoria. De module werd ontwikkeld in overleg met KMBP’ers. Een gebruiker van de module kan eenvoudig en eenduidig specificeren wat voor technieken hij heeft gebruikt, en welke genen hij heeft getest. Hoewel dat eenduidige data oplevert, vergt het een werkverandering. Steeghs: ‘Medewerkers van laboratoria moeten hun verslaglegging veranderen, iets dat ze al jaren op een bepaalde manier doen.’ Een PATH-medewerker biedt hen daarom ondersteuning bij het inrichten van de module. Daarnaast geven projectmedewerkers tijdens bijeenkomsten van de moleculaire pathologie informatie over de nieuwe manier van verslaglegging.

‘Medewerkers van laboratoria moeten hun verslaglegging veranderen, iets dat ze al jaren op een bepaalde manier doen.’

Analyseren en koppelen

Ondanks de uitdagingen op het gebied van dataverzameling ligt PATH op schema, zegt Steeghs. ‘Sinds het begin van het project, in 2017, heeft de focus gelegen op het ontwerp van de PALGA-module en het verzamelen van data uit PALGA. Die is gestart in oktober 2017 en loopt nog door tot deze zomer. Inmiddels zijn er heel wat gegevens verzameld en hebben de labs terugkoppelingen gekregen van de soorten mutaties bij hun eigen patiënten en die van alle in Nederland geteste patiënten.’ De rest van het project, dat tot het eind van 2020 loopt, staat in het teken van analyseren van de data, en het koppelen van deze data aan de klinische gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie. Dat is een databank, beheerd door IKNL, met daarin gegevens van kankerpatiënten uit heel Nederland.

Moeilijke mutaties

Steeghs: ‘Die koppeling levert een volledig overzicht op per tumortype: welke mutaties worden gevonden in de soorten kanker die in Nederland voorkomen, en hoe gaan behandelaars hiermee om bij de therapiekeuze?’ Daarnaast wordt de kennis gebundeld van moleculaire tumorboards (MTB’s): regionale besprekingen waarbij KMBP’ers, pathologen, longartsen en oncologen de moleculaire diagnostiek klinisch interpreteren. ‘De moleculaire diagnostiek wordt steeds belangrijker’, zegt Steeghs. ‘Er zijn steeds meer genetische kenmerken van kanker bekend, maar er worden ook steeds meer zeldzame en moeilijk te interpreteren mutaties gevonden.’ Met een kennisdatabank zoekt PATH verbinding tussen MTB’s, zodat de vertaling van test naar therapie soepel blijft verlopen.

Schat aan data

Hoewel de uitkomst van PATH niet in steen is gegrift, hoopt Steeghs dat het project bijdraagt aan de kennis over voorspellende moleculaire tests in de pathologie. ‘Voeren KMBP’ers elke nodige test uit, en nemen artsen de uitkomst ook mee in het behandeltraject van een patiënt? Zijn er verschillen tussen laboratoria en de toegepaste tests?’ Ze is ervan overtuigd dat de resultaten van PATH de waarde van personalised medicine bij kanker kan vergroten. ‘Bijna alle Nederlandse pathologielaboratoria doen met het project mee’, zegt Steeghs. ‘Ze willen samen vooruit. Mede daardoor hebben we toegang tot een schat aan moleculaire data.’

Op 15 maart vindt het PATH-symposium plaats in het Radboudumc te Nijmegen.

Het PATH-project is onderdeel van het Onderzoeksprogramma Personalised Medicine. In dit programma zoeken initiatiefnemers KWF Kankerbestrijding, Zilveren Kruis en ZonMw samen uit hoe de razendsnelle ontwikkelingen op het terrein van next generation  sequencing sneller bij de patiënt terecht kunnen komen. Aandachtsgebieden zijn kanker en zeldzame ziekten.

Tekst: Koen Scheerders

bron: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/path-maakt-voorspellende-moleculaire-diagnostiek-bij-kanker-eenduidig/

  • 1
  • 2